23.01.2022 - Pendik Ticaret ve İş Platformuna Hoşgeldiniz.
Pendik Firma ve İş Platformu

Vergi Kanunu Teklifi’nde değişiklik

Meclis Genel Konseyi’nde görüşmeleri devam eden vergi kanunu teklifinde değerli bir değişikliğe gidiliyor. Geçen hafta, Meclis’e gelen kanun …

Vergi Kanunu Teklifi’nde değişiklik
kariyer-2.png

Meclis Genel Konseyi’nde görüşmeleri devam eden vergi kanunu teklifinde değerli bir değişikliğe gidiliyor.

Geçen hafta, Meclis’e gelen kanun teklifiyle mart sonunda verilen gelir vergisi beyannamelerinin ve nisan sonunda verilen kurumlar vergisi beyannamelerinin birer ay erkene çekilmesi öngörülüyordu.

Teklif bu haliyle Meclis Plan ve Bütçe Kurulu’nda kabul edilmişti, fakat unsurların Meclis Genel Heyeti’nde görüşülmesi sırasında Ak Parti’li milletvekilleri tarafından verilen önergeyle gelir vergisi beyannamelerinin 1 ay erkene alınması tekliften çıkarıldı. Teklifin 60. unsurunda yer alan Kurumlar Vergisi beyannamesinin 1 ay erkene alınmasının da tıpkı formda önergeyle tekliften çıkarılması bekleniyor.

Meclis’te mevzuyla ilgili görüşmeler yapan TÜRMOB Lideri Emre Kartaloğlu “Hem beyanname hazırlıkları hem de genel şuralar açısından beyannamelerin erkene çekilmesi külfet yaratacak. Halka açık şirketler de genel şuralarını bu devirde yapıyor. Genel konseylerini tamamlamadan beyanname vermeleri sorunlara neden olacak iletisini ilettik.” sözlerini kullandı.

İkinci kısım üzerindeki görüşmelere geçildi

Meclis Genel Şurasında, Vergi Yol Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmında yer alan unsurlar kabul edilirken, ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Genel Konseyde kabul edilen önergeyle “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermelerine” ait unsur düzenlemeden çıkarıldı.

Teklife yeni husus ihdası yapıldı. Gelir Vergi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ziraî dayanak ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı mühleti içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri koşuluyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha evvel verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara bildirim edilip edilmediğine bakılmaksızın süreç yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama sarfiyatları ve vekalet fiyatına hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında mutlaklaşmış yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu karar uygulanmayacak.

Kabul edilen öteki bir önergeyle, 3 bin 600 liradan fazla vergi yahut vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir Yönetimi Başkanlığı yahut ilgili yönetimin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor. Bu mevzudaki yol ve temelleri belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.

Öte yandan diğer bir önergeyle yıllık gelir vergisi beyannamesinin mart ayında verilmesine devam edilmesi sağlanıyor.

Ziraî dayanak ödemeleri gelir vergisinden istisna olacak

Teklifin kabul edilen unsurlarına nazaran, kolay adapta vergilendirilen mükelleflerin yararları, gelir vergisinden istisna tutulacak.

“Küçük esnaf” olarak söz edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef kümesinin çıkarlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinde kar istisnası getirilecek. Buna nazaran, internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri çıkarlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de konseyi bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi koşul olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat meblağı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun “muhtasar beyanname” ve “vergi tevkifatının yatırılması” başlıklı unsurlarındaki temeller çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu fiyat üzerinden ayrıyeten tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında diğer faaliyetlerinden kaynaklanan kar ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına mani olmayacak.

İstisnaya ait kuralların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet çeşidi için farklı başka sıfıra kadar indirmeye, bir katma kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Tarım dalı ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Düzenlemeyle cari vergilendirme devrinin birinci dokuz ayı, üçer aylık periyotlar prestijiyle süreksiz vergi devirleri olarak belirlenecek. Buna nazaran, cari vergilendirme periyodu içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık devirler itibariyle süreksiz vergi periyotları kabul edilecek. İlgili takvim yılı yahut hesap periyodunun son üç aylık devri ise süreksiz vergi periyodu kapsamında sayılmayacak, husus kapsamındaki mükellefler tarafından bu devir için süreksiz vergi beyannamesi verilmeyecek.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma şartı olan “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ilişkin olduğu yıl ile evvelki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması” şartı, yapılan tarhiyatların katılaşmasına bağlı olacak.

Kelam konusu mühlet içinde mutlaklaşan tarhiyatın indirim fiyat hududunun yüzde 1’inden az olması durumunda da indirimden yararlanma kuralları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra katılaşması durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ait karar, husus metninden çıkarılıyor. Mutlaklaşmış tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sonlandırılacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin öbür vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere süratli ve aktif hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan süreçlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Gelir Yönetimi Başkanlığının misyon alanına ait işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve saklı kalması gereken başka konular açısından yasaklara, bu vazifelerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar tarafından direkt yurtdışı temsilciliklerine gönderilecek.

Gelir Yönetimi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet çeşidi ile düzeltmeye mevzu meblağı başka farklı yahut birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına müsaade vermeye ve uygulamaya ait metot ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Uzaktan inceleme

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve doküman kullanması, dijital olarak bilgi depolama imkanlarının çeşitlenmiş olması, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması üzere gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı yahut elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu halde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir ögesi ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket cinslerini başka farklı yahut birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ait yol ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzeri halde, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisi tarafından belirlediği tarz, temel ve mühletler dahilinde kelam konusu defterler için berat alınması yahut defterlerin onaylanması tasdik kararında sayılacak; berat alınması ve onay süreçlerinde belirlenen adap, temel ve mühletlere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacak.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen evrakların, öngörülen mecburî bilgileri taşımaması halinde bu evrakların vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik doküman olarak düzenlenmesi gereken dokümanlar de dahil ediliyor.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı kuralına bağlanan muafiyet, istisna, ziyan mahsubu ve gibisi hususlarda, tasdik raporunun gerekli müddet içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe bildirim edilmek kuralı ile 60 günlük bir mühlet verilecek ve bu müddet içinde verilmesi halinde tasdik raporu vaktinde verilmiş sayılacak.

TBMM Genel Konseyinde, teklifin ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

kariyer-2.png
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ